Wypłata dywidendy wspólnikowi

Aby spółka mogła wypłacić dywidendę wspólnikom konieczne jest wypracowanie przez nią zysku. Kolejno na Zgromadzeniu Wspólników należy podjąć uchwałę o jego podziale.
Uchwała dotycząca przeznaczenia zysku jest niezbędna, gdyż zysk może być przeznaczony nie tylko na wypłacanie dywidendy, ale także na kapitał zakładowy bądź kapitał rezerwowy spółki.

Wspólnicy mają prawo do uczestnictwa w zysku, wynikającym ze sprawozdania finansowego. Uprawnienie to posiadają z tytułu wniesienia przez niego danego kapitału. Co do zasady, zysk dzieli się między wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Kwota przeznaczona do podziału nie może być wyższa niż wysokość zysku powiększonego o niepodzielone zyski.

Wspólników uprawnionych do dywidendy ustala się w dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Wypłatę zysku przeprowadza się z kolei w dniu określonym przez uchwałę wspólników. Jeżeli dzień taki nie zostanie ustalony wówczas musi określić go Zarząd. Dywidenda opodatkowana jest podatkiem dochodowym. Od przychodu opłaca się 19% podatek.