Wypłata dywidendy w 2019

-- Powrót do strony głównej --

Nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych wprowadziła zmiany w zakresie terminu wypłaty dywidendy.

Spółka, która osiągnęła zysk ma możliwość wypłaty dywidendy wspólnikom. Pierwszym krokiem do wypłaty jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy wspólnikom.
Warto wspomnieć, że istnieje możliwość przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy lub pokrycie straty z lat ubiegłych.

Kiedy dywidenda zostaje wypłacona?
Zgromadzenie wspólników określa dzień wypłaty dywidendy na tym samym zgromadzeniu, na którym podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Co jeśli nie zostanie określony termin wypłaty dywidendy? W takiej sytuacji wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po „dniu dywidendy”.
Dzień dywidendy to dzień, według którego ustalana jest lista wspólników uprawnionych do pobrania dywidendy. Jest to dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Umowa spółki może jednak upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia innego dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień ten powinien zostać wyznaczony w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.