Wspólnicy w spółce z o.o.

Wspólnikiem w spółce z o.o. może zostać: osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyczne jest, że sama odpowiada za swoje zobowiązania. To oznacza, że osobisty majątek wspólników jest bezpieczny, nawet jeśli spółka generuje straty lub ma jakieś długi.

Rola akcjonariusza spółki wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami.

Prawa wspólników spółki z o.o.:
- prawo do dywidendy - akcjonariusze mogą uczestniczyć w zysku spółki, podzielonym odpowiednio do posiadanych udziałów,
- prawo do udziału w nadwyżce polikwidacyjnej - po spłacie wierzytelności wspólnicy mogą podzielić się pozostałym majątkiem,
- prawo do zbycia udziału,
- prawo do udziału i zabierania głosu na zgromadzeniu wspólników,
- prawo do osobistej kontroli spółki.

Obowiązki wspólników to między innymi: obowiązek wniesienia wkładu, dokonywania ew, dopłat, obowiązek lojalności i działania na korzyść spółki.

Co ciekawe, jeśli spółka z o.o. ma dwóch wspólników, to jeden z nich może być jej pracownikiem, przyjętym na podstawie umowy o pracę. Spółka może zatrudnić go np.na stanowisku prezesa zarządu lub menadżera.