Stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenia funkcjonują w oparciu o ustawę dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 roku zmniejszyła liczbę wymaganych założycieli do 3.
Stowarzyszenie powinno zostać zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę.
Stowarzyszenie zwykłe jest tzw. „ułomną osobą prawną”.

Stowarzyszenia mają prawo we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywanymi.

Założyciele, czyli co najmniej 3 osoby, zbierają się na spotkaniu (zebraniu) i decydują:
- o założeniu stowarzyszenia zwykłego
- o przyjęciu regulamin
- o wyborze przedstawiciela

Nadzór nad stowarzyszeniami rejestrowanymi i zwykłymi pełni właściwy ze względu
na siedzibę stowarzyszenia starosta powiatu