Spółki handlowe

Funkcjonowanie spółek handlowych określone jest w przepisach znajdujących się w Kodeksie spółek handlowych. Tam też zawarte są informacje dotyczące rozwiązywania, podziału łączenia oraz przekształcania spółek.

Spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe oraz na spółki kapitałowe.

Do spółek osobowych zaliczamy:
- spółkę jawną,
- spółkę partnerską,
- spółkę komandytową,
- spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółkami kapitałowymi są:
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółki akcyjne.

Spółki osobowe swoją działalność opierają na więzi między wspólnikami. Wspólnicy posiadają nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Prowadzą oni działalność pod własną firmą czyli nazwą. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej lecz mają zdolność prawną.

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Działają przez swoje organy. Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Zobowiązani są oni do wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.