Spółka cicha

Spółka cicha jest formą działalności gospodarczej, którą tworzą wspólnicy (jawny i cichy) zobligowani do stosowania się przepisów ogólnych. Umowa spółki cichej to tzw. umowa nienazwana, czyli odbiegająca od skodyfikowanych w prawie umów, nie podlegających szczegółowym regulacjom.

W umowie wspólnik jawny spółki cichej zobowiązuje się do prowadzenia działalności w swoim imieniu, np. dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Kolejno wspólnik cichy wnosi wkład, którym wspólnik jawny będzie dysponował. Wspólnik cichy bierze udział w zysku przedsięwzięcia.

Umowa spółki powinna zawierać:
1. Postanowienie o wniesieniu wkładu majątkowego przez wspólnika cichego.
2. Zapis, który stwierdza uzyskanie udziału w zyskach przez wspólnika cichego, w zamian za wniesiony wkład.
3. Zapis stwierdzający brak odpowiedzialności wspólnika cichego za zobowiązania, które powstaną w związku z działalnością prowadzoną przez wspólnika jawnego.
4. Zapis o braku obowiązku współdziałania oraz prowadzenia przedsiębiorstwa odnoszący się do wspólnika cichego.