Podstawowe uprawnienia wspólnika spółki z o.o.

Z posiadaniem statusu wspólnika łączy się szereg uprawnień, które można skategoryzować na:
- uprawnienia ustawowe i umowne:
a) ustawienia ustawowe - wynikają z mocy ustawy,
b) ustawienia umowne - mają swoje źródło w odpowiednich ustaleniach umownych.

- uprawnienia udziałowe i osobiste:
a) uprawnienia udziałowe - związane są z samym udziałem i przysługują każdorazowo temu, któremu przysługuje udział,
b) uprawnienia osobiste - związane są z osobą wspólnika, niezależnie od wielkości posiadanego przez niego udziału i nie mogą przechodzić na jego następców.

- uprawnienia indywidualne i kolektywne:
a) uprawnienia indywidualne - mogą być wykorzystywane przez każdego ze wspólników samodzielnie,
b) uprawnienia kolektywne - konieczne jest zebranie określonej większości udziałów.

Podstawowe uprawnienia wspólników spółki z o.o.:
- prawo do dywidendy,
- prawo głosu.