Pisma firmowe – obowiązkowe dane rejestrowe

Przedsiębiorcy niezależnie od tego w jakiej formie prawnej prowadzą działalność gospodarczą, są zobowiązani do ujawniania określonych informacji o swojej firmie w zamówieniach, korespondencji i wszelkich pismach firmowych. Wymóg ten ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym oraz wyeliminować ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych partnerów biznesowych.

Podmioty oferujące sprzedaż towarów i usług są zobowiązani do podawania danych takich jak:

- firma przedsiębiorcy - nazwę firmy lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej,
- numer identyfikacji podatkowej,
- siedziba i adres przedsiębiorcy.

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane zamieszczać na oświadczeniach pisemnych następujące dane:

- firma lub nazwa oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności,
- NIP,
- siedziba i adres,
- oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Obowiązki te nie dotyczą oświadczeń woli lub podmiotów pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych, czyli np. ofert handlowych czy oświadczeń.