Minimalny kapitał w spółce z o.o.

Został przyjęty projekt mówiący o możliwości powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 1 zł, która będzie miała nowe instrumenty ochrony wierzycieli spółek z o.o.. Nowe regulacje miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Reforma zakładała obniżenie wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. do 1 zł oraz wartości nominalne z 50 zł do 1 złotówki.

Zadaniem projektu jest także zwiększenie ochrony interesów wierzycieli spółki:
- test wypłacalności,
- kapitał zapasowy.

Punkt pierwszy nakazuje zarządowi spółki dokonywania testu wypłacalności przed każdą wypłatą z majątku spółki. Wypłata będzie mogła mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy nie będzie ona zagrażała interesom spółki. Z kolei punkt drugi mówi o konieczności tworzenia kapitału zapasowego jako rezerwy na pokrycie ewentualnych strat w przyszłości. Wysokość kapitału zależeć będzie od wysokości zobowiązań spółki – 5%, ale nie mniej niż 50 000 zł. Ma być on tworzony z zysków spółki.