Likwidacja spółki z o.o.

W życiu każdego przedsiębiorcy może zdarzyć się sytuacja, która spowoduje podjęcie decyzji o likwidacji działalności gospodarczej. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością początkiem likwidacji jest podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Podczas trwania likwidacji, spółka ma obowiązek działać pod nazwą oraz oznaczeniem “w likwidacji”

W uchwale muszą być zawarte informacje na temat likwidatorów bądź likwidatora. Funkcję tę zazwyczaj sprawują członkowie zarządu spółki. Podjęta uchwała powinna być umieszczona w protokole ze zgromadzenia wspólników, który powinien być sporządzony przez notariusza.
Uchwałę należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu.

Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów - opłaty notarialnej, opłaty za zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy pamiętać, że podział majątku spółki może zostać przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji spółki w MSiG oraz wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.

Nie chcesz likwidować spółki? Dowiedz się więcej o zawieszeniu działalności spółki z o.o.