Kim jest zarządca sukcesyjny i kto może go ustanowić?

Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa zdecyduje, że chce zachować ciągłość firmy nawet po swojej śmierci, to ma prawo do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego. Do ustanowienia takiej osoby wymagane jest wyrażenie zgody osoby powołanej oraz dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jest wymagane pokrewieństwo z właścicielem czy posiadanie szczególnych kwalifikacji. Jej zadaniem będzie prowadzenie przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, do czasu rozstrzygnięcia o jego losie przez spadkobierców.
Osoba powołana do funkcji zarządczych dokonuje samodzielnie wszelkich czynności, jakie związane były z funkcjonowaniem firmy. Ważne jest jednak, aby mieściły się one w zakresie zwykłych czynności.
Według prawa funkcję zarządcy sukcesyjnego pełnić może tylko jedna osoba. Zdarzyć się jednak może sytuacja. w wyniku której osoba powołana z jakiś przyczyn może nie zgodzić się na pełnienie powierzonej funkcji zarządcy. Wówczas ustanowiony może zostać tak zwany “zapasowy” zarządca sukcesyjny, który wejdzie na miejsce poprzednika. Powołanie nowej osoby nastąpi jednak dopiero w momencie, gdy zaistnieje zdarzenie np. śmierć osoby powołanej, rezygnacja z funkcji, odwołanie przez przedsiębiorcę lub ograniczenie czynności prawnych osoby powołanej.