Jak zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki?

W spółkach kapitałowych członkowie zarządu składają rezygnację do innego członka lub prokurenta. W sytuacji złożenia rezygnacji, mandat członka zarządu wygasa. Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną nie wymagającą akceptacji czy przyjęcia przez spółkę. Kodeks Spółek Handlowych nie zawiera także przepisów bezpośrednio regulujących składanie rezygnacji przez członków zarządu. Wyróżnia się trzy odmienne poglądy, w jaki sposób członek zarządu może złożyć oświadczenie o rezygnacji ze sprawowania danej funkcji w spółce kapitałowej.
jednemu członkowi lub prokurentowi spółki
radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu specjalną uchwałą
organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu
Nieprawidłowo przeprowadzona procedura może spowodować, że pomimo złożenia rezygnacji wnioskodawca wciąż będzie pełnił daną funkcję i ponosił odpowiedzialność za zobowiązania. Sądy rejestrowe także mogą zanegować oświadczenie twierdząc, że nie zostało złożone wobec właściwej osoby bądź organu.