Jak unikać błędów przy zawieraniu umowy zlecenie?

Podpisując umowę z pracodawcą, zleceniobiorcą czy zamawiającym dzieło, warto znać przepisy. Na co zwrócić uwagę podejmując pracę na umowie zlecenie?

- Zawarcie umowy zlecenie, która w rzeczywistości jest umową o pracę- pracując na umowie zlecenie masz możliwość powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej. Zleceniobiorca nie musi również podporządkowywać się regulaminom obowiązującym w firmie (wyjątkiem są przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy).
- Nieograniczona odpowiedzialność materialna - w przypadku umów cywilnoprawnych odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie jest nieograniczona. Przepis obowiązuje zawsze chyba, że w dokumencie jest wskazany limit.
- Wynagrodzenie brutto-netto stawka godzinowa niższa niż minimalna - zleceniobiorca ma prawo do minimalnej stawki za godzinę pracy. Jej wysokość zależy od najniższej pensji krajowej, obowiązującej w danym roku. Zleceniobiorca nie może zaproponować niższego wynagrodzenia w przeliczeniu na godziny pracy.
- Zrzeczenie się prawa do wypowiedzenia umowy - przepisy umożliwiają zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy możliwość wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn.
- Zakaz powierzania zlecenia osobie trzeciej.

Ograniczenia dotyczące umów cywilnoprawnych są znacznie mniejsze, dlatego warto precyzyjnie formułować zapisy, dzięki czemu można uniknąć konfliktów.