Fuzja spółek - po co i co daje?

Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza możliwość łączenia podmiotów gospodarczych za pomocą zawiązania nowego przedsiębiorstwa lub przejęcia danej firmy przez inną. Łączenie ze sobą działalności gospodarczych głównie ma na celu uzyskanie wzrostu wartości powstałego przedsiębiorstwa, a także otrzymanie skutków, jakie powstają podczas dokonywania fuzji czyli:
- redukcję kosztów
- wzrost przychodów lub udziałów
- transfer lepszego wykorzystania zasobów
- możliwość pozyskania nowych zasobów
- możliwość odpisu podatkowego
- optymalizacja przychodów i kapitału inwestycyjnego

Łączenie dotyczy głównie spółek kapitałowych lub przejęcia podmiotu osobowego przez kapitałowy.

Jeżeli zarejestrowane zostało formalnie połączenie spółek, to następnym zadaniem jest wykreślenie jednostki przejmowanej lub podmiotów łączących się z rejestru. Wykreślenie nastąpić może dopiero od momentu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i wpisaniu do rejestru powstałej konstrukcji.

Wspólnicy w przypadku przejęcia przejmują dotychczasowe prawa i obowiązki ze względu na zasadę sukcesji uniwersalnej.