Blogi

Spółka pod dotację z UE

Możliwość zakupu gotowej spółki sprawia, że wiele osób decyduje się na otworzenie własnej firmy. Pominięcie procedury rejestracyjnej oraz prowadzenie firmy w 1 dzień zachęca coraz większą grupę osób do otworzenia biznesu.

Zakup gotowej spółki:
- pozwala ominąć konieczność wypełniania wniosków oraz dokumentów rejestracyjnych
- ogranicza wizyty w urzędach i sądach
- pozwala cieszyć się w pełni gotowym podmiotem
- umożliwia prowadzenie firmy następnego dnia po dokonaniu zakupu

Czy w spółce z o.o. musi być kasa?

Jeśli chodzi o ustawę o rachunkowości ustala ona następujące obowiązki w zakresie obrotu gotówkowego:
1. Księgi rachunkowe można uznać za prowadzone na bieżąco jeśli wpłaty i wypłaty gotówką ujmowane są w tym samym dniu.
2. Jeśli prowadzimy kasę dla operacji gotówkowych, mamy obowiązek prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w tym zakresie.
3. Ostatniego dnia roku obrotowego mamy obowiązek drogą spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację środków w kasie.

Zdolność prawna spółki osobowej

Działalność spółki osobowej opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami i ich osobistym zaangażowaniu. Jest przy tym strukturą odrębną od wspólników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i majątkowym. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną.

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i wręcz przeciwnie być pozywana. Źródłem ustawowym przyznania jednostkom gospodarczym zdolności prawnej jest artykuł 8, 1 KSH.

Darowizna dla firmy

Otrzymanie darowizny to dla firmy duża korzyść, ale i obowiązek podatkowy. Darowizny zazwyczaj przekazywane są w trakcie roku podatkowego oraz odliczane są dopiero w zeznaniu rocznym, po spełnieniu określonych warunków i z zastosowaniem ustalonych limitów odliczeń. W obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami podstawową rolę odgrywa sprzedaż towarów. Co w przypadkach, gdy takim produktem jest właśnie darowizna?

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza oraz weryfikująca, która ma na celu usprawnienie operacyjne firmy oraz wniesienie do niej wartości dodatniej. Audyt stosuje się w celu weryfikacji celów biznesowych przedsiębiorstwa oraz badania i oceny procesów w firmie. W rezultacie działania te przyczyniają się do poprawy ich działania oraz osiągania przyjętych założeń. Audyt wewnętrzny zleca się doświadczonych audytorom, który procedury przeprowadzają zgodnie z normami i przepisami.

Wypłata dywidendy w 2019

-- Powrót do strony głównej --

Nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych wprowadziła zmiany w zakresie terminu wypłaty dywidendy.

Spółka, która osiągnęła zysk ma możliwość wypłaty dywidendy wspólnikom. Pierwszym krokiem do wypłaty jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy wspólnikom.
Warto wspomnieć, że istnieje możliwość przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy lub pokrycie straty z lat ubiegłych.

Czynności prawne w firmie, które wymagają zgody zarządu

Zarząd w firmie zajmuje się prowadzeniem spraw, podejmowaniem odpowiednich decyzji, uchwał, sporządzaniem dokumentów, poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań dla firmy oraz wiele innych zadań.

W każdej działalności gospodarczej można mieć do czynienia ze sprawami, które wymagają większych nakładów lub zaciągnięcia zobowiązań czy też zbycia większej części majątku spółki. W takiej sytuacji oprócz opinii niezbędne będzie uzyskanie zgody wspólników na dokonanie przez zarząd czynności prawnej.

Opłacanie składek ZUS

Opłacanie składek ZUS jest uciążliwym comiesięcznym obowiązkiem przedsiębiorców. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem do opłacania następujących składek ZUS:
- ubezpieczenie emerytalne,
- ubezpieczenie rentalne,
- ubezpieczenie chorobowe,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- ubezpieczenie wypadkowe,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - opłacany jedynie za pracowników.

Strony