Aktywa w przedsiębiorstwie

Aktywa definiowane są w ustawie o rachunkowości jako kontrolowane przez przedsiębiorstwo zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa nazywane są majątkiem przedsiębiorstwa. Dzielimy je na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe.

Aktywami trwałymi są:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • należności długoterminowe,
 • inwestycje długoterminowe,
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 • Aktywami obrotowymi są:

 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe,
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 • Przeczytaj o wymaganiach podczas rejestracji spółki z o.o.!